شروع به کار قالب جدید وبسایت

قالب جدید سایت مجتمع آموزشی هوش برتر از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ راه اندازی شده که به زودی و به صورت تدریجی امکانات آن افزوده خواهد شد.