شرکت در دوره‌های مجازی دارای چهار مرحله به شرح زیر است: 

۱-

۲-کد