شرایط استفاده از تخفیف‌های مربوط به کمیته امداد و شهرداری

شرط ۱ تاذتار لار